OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „FOTOSOUTĚŽ“

(dále jen „Pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné znění pravidel soutěže „FOTOSOUTĚŽ“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Pořadatelem Soutěže je společnost INTERSNACK, a.s., se sídlem na adrese Choustník 164, 39118 Choustník, IČO 14504031, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 51 (dále jen „Pořadatel“). Předmětem těchto Pravidel je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Provozovatelem soutěže. Zapojením do Soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Organizátorem soutěže je: Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, IČ 24212491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189137 (dále jen „Organizátor“).

B. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) ve 2 etapách,  a to  v následujících termínech: první etapa od 1. července 2022 0:01:00 hod. do 31. července 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání 1.etapy“) a druhá etapa: od 1. srpna 2022 0:01:00 hod. do 31. srpna 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání 2.etapy“ a Doba konání 1.etapy a Doba konání 2.etapy společně také „Doba konání”). Tato Pravidla upravují podmínky Soutěže ve vztahu k soutěžícím s doručovací adresou na území České republiky. Soutěž probíhá na sociálních sítích FACEBOOK https://www.facebook.com/ (dále jen FACEBOOK) a INSTAGRAM https://www.instagram.com/ (dále jen INSTAGRAM).

C. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY: Tato Soutěž se vztahuje na všechny výrobky od Bohemia Chips, které jsou prodávány se souhlasem Pořadatele v jakémkoliv obchodě na území České republiky (dále jen „Soutěžní výrobek“).

D. PODMÍNKY ÚČASTI:

1) Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

2) Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby registrované na sociální síti FACEBOOK a/nebo INSTAGRAM, které mají po celou dobu soutěže svůj FACEBOOK anebo INSTAGRAM účet aktivní (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat všechny pravidla použití sociální sítě FACEBOOK uvedené na https://cs-cz.facebook.com/legal/terms a INSTAGRAM, uvedené na https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share .

3) Do Soutěže se soutěžící může zapojit jednou měsíčně, vždy pouze s novou soutěžní fotografií. Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu po celou dobu trvání Soutěže a zároveň se může zapojit do Soutěže pouze jednou měsíčně.

4) Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, jakož i jim osoby blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže (dále jen „Vyloučená osoba“). Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato Pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky Soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

E. ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěžící se účastní Soutěže tak, že v Době a Místě konání Soutěže:

 1. nakoupí alespoň jeden produkt Bohemia Chips na území České republiky.
 2. vyfotí se s jasně rozpoznatelným produktem na jasně rozpoznatelném místě v ČR anebo s jasně rozpoznatelnou památkou, u které se nachází.
 3. Fotografii zašle Organizátorovi do soukromé zprávy na FACEBOOKu anebo INSTAGRAMu.
 4. Okamžikem doručení fotografie je Soutěžící zapojen do Soutěže.
 5. Do Soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky Soutěže. Přihláška soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do Soutěže zařazena.
 6. Výherce Soutěže bude vybrán losovacím programem,  náhodným způsobem ze všech účastníků, jež řádným způsobem zaslali fotografii. Náhodný výběr bude uskutečněn co nejdříve po uzávěrce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů.
 7. Výherce budeme vyhlašovat v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
 8. Kontaktní údaje v rozsahu skutečné jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, e-mail a tel. číslo je každý výherce povinen dodat Organizátorovi Soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK anebo INSTAGRAM nejpozději do 3 pracovních dnů od vyrozumění o získání výhry. Pokud do této doby soutěžící svoji adresu nedodá nebo ji dodá nekompletní, výhra propadá Pořadateli. Právo na výhru není možné převést na jinou osobu.
 9. Výhra propadá v případě, že nebude dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení Pravidel ze strany výherce.
 10. Na získání výhry v této Soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
 11. Pořadatel a Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností sociálních sítí FACEBOOK a INSTAGRAM, prostřednictvím kterých je možné se do Soutěže zapojit.
 12. Do Soutěže budou zařazeny pouze fotografie splňující podmínky. Pořadatel a Organizátor Soutěže si vyhrazují právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních příspěvků.
 13. Soutěžící, kteří zašle vulgární nebo v jiném ohledu podle uvážení Pořadatele nebo Organizátora Soutěže dobrým mravem odporující soutěžní komentář, budou bez dalšího upozornění ze Soutěže vyřazeni a jejich příspěvky budou zablokovány. Stejným způsobem bude postupováno proti soutěžícím, kteří jakýmkoliv způsobem poruší Pravidla této Soutěže.
 14. Soutěžící akceptací těchto Podmínek prohlašuje a odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebo INSTAGRAM nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob a jejich práva na podobu.
 15. Soutěžící zároveň svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli a Organizátorovi bezplatně nevýhradní licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se Soutěží, a to v neomezeném rozsahu včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu Soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do Soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž přijetí tohoto autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

F. VÝHRA V SOUTĚŽI:

1) Hlavní výhrou v Soutěži je batoh značky Braasi, model Henry, černé barvy (dále jen batoh). Do Soutěže je zařazeno celkem 6 ks hlavní výhry v celkové hodnotě 6x 3800 CZK vč. DPH. Další dílčí výhry jsou celkem 20 kusů misek Bohemia Chips a 200 ks produktů Bohemia Chips. Celkově bude vyhlášeno 20 vítězů a to 6 hlavních výherců, kteří každý získají 1x batoh, 1x misku a 10 ks produktů Bohemia Chips. Dalších 14 výherců získá každý 1 ks misky a 10 produktů Bohemia Chips.

2) Výherce nehradí žádnou daň z výher. 3) Výhry budou expedovány nejpozději do 2 týdnů od uplatnění platného nároku na výhru. Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené podmínky, nárok na výhru zaniká.

4) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

5) Pořadatel neodpovídá za plnění dodání třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.

G. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Odesláním soutěžního příspěvku bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely této Soutěže dle těchto Pravidel, a to v rozsahu názvu profilu a e-mailu a u výherců dále jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a  datum narození. Osobní údaje budou užity pro účely vedení Soutěže, její organizace a vyhodnocení na Dobu trvání Soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher.

 1. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Pořadatel a zpracovatelem Organizátor.

 1. Odesláním soutěžního příspěvku projevuje soutěžící dále dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu za účelem:

   

 1. Právním základem je souhlas soutěžícího, který je udělen na dobu trvání uvedeného účelu, tedy na dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu zájemce (popř. soutěžícího). Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na kontaktu souteze@zaraguza.com.

 1. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dále má soutěžící právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 1. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Pořadatele a Organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

 1. V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Poskytovatele na jeho adrese nebo na e-mailu souteze@zaraguza.com. Na tomto e-mailu může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

 H. OSTATNÍ PODMÍNKY

1) Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo Soutěž a výhry kdykoliv v jejím průběhu změnit, zrušit či jinak upravit.

2) Pravidla Soutěže mohou být v jejím průběhu měněna nebo doplňována.

3) Pořadatel a Organizátor Soutěže neodpovídají za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátorani Provozovatel Soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

4) Pravidla Soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se Soutěží, avšak tato úplná Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli Soutěže. Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži.

5) Případné námitky k průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK anebo INSTAGRAM do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

6) Úplná a závazná Pravidla Soutěže jsou dostupná na https://bohemiakrupaveoslavy.cz/leto-s-chuti-bohemia40-fotosoutez

7) Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování nebo FACEBOOK či INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK, resp.INSTAGRAM.

8) Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (nebo komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci Soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo jiného přepravce.

9) Tato Soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK anebo INSTAGRAM.

10) Účastník Soutěže je seznámen s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, a ne elektronické sociální síti FACEBOOK ani INSTAGRAM.

V Praze dne 27. 6. 2022